Over Universiteitsfonds Wageningen

Sinds 1951 draagt het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten in 2020

Dit jaar hebben wij ons weer op diverse manieren ingezet om bijzondere onderzoeks-projecten mogelijk te maken, studiebeurzen en prijzen te verstrekken aan veelbelovend talent, en de levenslange band met bijna 55.000 alumni van Wageningen University & Research (WUR) te onderhouden.

In het Jaarverslag 2020 vertellen we verhalen die onze resultaten tonen en laten diegenen aan het woord die het meeste aan onze inzet en de steun van donateurs hebben gehad. Zo vertellen drie Noodfonds studenten wat de crowdfundingsactie voor hen betekend heeft en spreken we WUR-onderzoekers Imke de Boer en Evelien de Olde over wat het winnen van de Food System Vision Prize voor hun onderzoek betekent. Ook laten we donateurs en alumni aan het woord, bijvoorbeeld over nalaten aan het Belmonte Arboretum, evenementen ten tijde van corona, en het Young Alumni programma. Daarnaast laten onze cijfers zien hoeveel effect wij hebben gesorteerd, vermeldt de prijzenpagina alles over de winnaars van het afgelopen jaar, en laten we zien wat er gebeurt met de nalatenschap van alumnivereniging KLV.

Niet al onze resultaten laten zich overzichtelijk in woorden weergeven, vandaar onderstaande infographics die ook zijn opgenomen in het jaarverslag 2020.

Infographic 2020-1.PNG

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

De wereldkaart toont onze betrokkenheid met de internationale alumni. De meeste Alumni Chapters zagen zich door de coronapandemie genoodzaakt hun evenementen te annuleren of uit te stellen. Via het 4TU DEAN-netwerk hebben we samen met de drie andere technische universiteiten in Nederland gelukkig een aantal online bijeenkomsten kunnen organiseren voor onze alumni in het buitenland.

Ook in Nederland moesten we veel van onze activiteiten vanwege corona uitstellen of verplaatsen naar een online omgeving. Zo hebben we op 3 oktober de eerste online Alumni Open Dag georganiseerd.

Infographic 2020-2.PNG

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

In 2020 hebben we extra aandacht geschonken aan het werven van Vrienden van UFW, die zullen gaan bijdragen aan de ontwikkeling van studenten en jonge alumni van WUR. Dit heeft geleid tot een forse toename van zowel het totaal aantal donateurs als het aantal vaste donateurs.

Ook zijn we een crowdfundingsactie gestart voor WUR-studenten die door de coronacrisis in acute financiële nood zijn gekomen. Hiermee hebben we in 2019 ruim 68.000 euro opgehaald dankzij bijna 830 donateurs, waarmee we tientallen studenten hebben kunnen helpen.


Daarnaast traden we meerdere malen op als bemiddelaar, zoals bij de totstandkoming van een substantiële bijdrage door de IKEA Foundation voor maar liefst twee projecten rondom duurzame voedselsystemen in Oost-Afrika, en de nominatie van WUR-onderzoekers Imke de Boer en Evelien de Olde voor de Food System Vision Prize van de Rockefeller Foundation, waarvan zij een van de tien finalisten zijn geworden (USD 200.000).

Missie, visie en strategie 2019-2022

Begin 2019 was een moment van bezinning na een druk 2018, waarin UFW een grote bijdrage leverde aan het 100-jarig jubileum van WUR en onze grote giftencampagne Food For Thought werd afgerond. De ontwikkelingen op het gebied van alumnibeleid, de veranderende wereld in de filantropie waarbij filantropen steeds vaker actief betrokken willen zijn bij het doel dat ze steunen, en WUR die zichtbaarder als één organisatie opereert en investeert in o.a. waardecreatie, vroeg  om een actualisering van de strategie van UFW. We startten 2019 daarom met een nieuw strategisch plan voor 2019-2022 om betrokkenen nog beter te bereiken, binden en mobiliseren om bij te dragen aan de maatschappelijke rol van WUR.

Missie UFW

Het bereiken, mobiliseren en (op lange termijn/blijvend) binden (boeien, behouden) van betrokkenen in het domein van WUR: gezonde voeding en leefomgeving. Deze missie van UFW is nauw verbonden met het domein waarin WUR en velen van haar alumni opereren. Hiermee draagt UFW bij aan de kwaliteit van dit domein voor de samenleving en als strategische investering in behoud van draagvlak en een voedingsbodem voor een florerend WUR. UFW kan bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe manieren van onderwijs.

Visie UFW

De visie van UFW beschrijft het ambitieniveau voor de stichting de komende jaren. UFW draagt bij, vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie, aan overdracht van kennis, talent, tijd en middelen ter versterking van de maatschappelijke rol van WUR en haar alumni. Zij doet dit universiteit-breed (One Wageningen: universiteit en de onderzoeksinstituten) voor alle wetenschappelijke disciplines. Voor de alumni en donateurs is UFW van belang als een zelfstandig aanspreekpunt, herkenbaar en verbonden met WUR.

Lees hier het volledige Strategie-document 2019-2020 met daarin o.a. de nieuwe ontwikkelingen en de speerpunten voor de komende jaren.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarplan 2020

In 2020 staan de volgende doelstellingen centraal:

1) het vergroten van inkomsten uit (internationale) fondsenwerving;
2) het binden van filantropische strategische lange termijn partners;
3) een internationaal alumnibeleid en transformeren van generiek
alumnibeleid naar gericht doelgroepenbeleid;
4) het verder professionaliseren van interne systemen en processen op
het gebied van fondsenwerving en relatiemanagement.

In 2019 is UFW zich gaan toeleggen op het mogelijk maken van impactvol onderzoek van WUR voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: concrete doelstellingen voor het jaar 2020, die alleen bereikt kunnen worden door samenwerking. Deze samenwerking wordt uitgevoerd met overheden, bedrijven, ngo's en andere kennisinstituten. Steeds vaker zijn ook filantropische partners geïnteresseerd om hun kennis, invloed en vermogen in te zetten om bij te dragen aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. UFW faciliteert de samenwerking met filantropische partijen en richt zich daarbij speciaal op internationale partners en het aangaan van relevante lange termijnrelaties. In 2020 bouwt UFW verder aan de in het voorgaande jaar ingezette koers. Daarnaast blijft fondsenwerving onder alumni en andere particulieren die willen bijdragen aan het onderzoek en onderwijs in Wageningen belangrijk en spant UFW zich in om alumni en andere geïnteresseerden bij het werk van WUR te betrekken. Daarbij krijgen fondsen op naam, crowdfunding en nalatenschappen bijzondere aandacht.

De interne samenwerking en synergie met WUR op het gebied van filantropische fondsenwerving en relatiemanagement kan worden versterkt door het bevorderen van interne kennisdeling en onderlinge afstemming. UFW geeft hier in 2020 onder meer invulling aan door verdere aansluiting te zoeken met de stafafdelingen Corporate Value Creation en Corporate Strategic Accounts, het onderhouden van contacten met WUR-liaison offices en het positioneren van UFW op verschillende WUR-communicatiekanalen. Op deze manier wordt UFW zichtbaarder als kenniscentrum binnen WUR op het gebied van filantropie en kunnen wij bredere ondersteuning bieden bij het aangaan van samenwerking met filantropische partners of het indienen van voorstellen bij fondsen en stichtingen. Andersom kan UFW geïnteresseerde fondsen de weg wijzen binnen WUR en hen begeleiden bij het vinden van passende onderzoeken of projecten.

In zijn relatie met alumni wil UFW toewerken naar een meer doelgroepgerichte werkwijze waarin beter wordt ingespeeld op de behoeften en wensen behorend bij specifieke levensfasen van alumni. Als eerste doelgroep is gekeken naar jonge alumni tot 10 jaar na afstuderen. Om deze doelgroep actief te betrekken en enthousiast te maken voor de activiteiten vanuit WUR is met de zogenaamde customer journey methode gekeken naar hun wensen en behoeften. Begin 2020 worden de resultaten opgeleverd, waarna de bevindingen en adviezen voor vervolgtrajecten in het alumnibeleid 2020/2021 verwerkt worden.
Met een toenemend aantal internationale alumni chapters en een groeiend aantal internationale alumni, behoort ook internationaal alumnibeleid tot de speerpunten dit jaar. Optimalisatie van bestaande chapters en uitbreiding met 1-2 chapters in relevante landen maken hiervan onderdeel uit. Met een actieve alumniachterban kan UFW WUR bij diverse strategische doelstellingen ondersteunen zoals bijvoorbeeld career services, internationaal accountmanagement en zichtbaarheid van het Wageningse terrein in de samenleving.

Tot slot wordt verdere professionalisering van interne processen en systemen op het gebied van relatiemanagement, fondsenwerving en fondsbeheer in 2020 geïntensiveerd om zodoende te kunnen aansluiten bij bestaande erkenningsregelingen in Nederland met filantropisch keurmerk, zoals FIN en CBF.

Bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

Ir. Jules van Berlo, penningmeester
Ir. Jules van Berlo, penningmeester

Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors
Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

ANBI

IBAN: NL57ABNA0539314005
BIC: ABNANL2a t.n.v. Universiteitsfonds Wageningen
Kvk: 41047850
Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam. 

UFW heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland. 

Donaties aan UFW maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl

Privacy, gedragscode en klachtenregeling

Voor onze Privacy en Cookie verklaring verwijzen wij u graag door naar de Privacy en Cookie verklaring van Wageningen University & Research (WUR) binnen deze website.

Gedragscode

Het Universiteitsfonds Wageningen volgt de gedragscode van WUR.

De gedragscode van WUR wordt vorm gegeven door een WUR-breed kader aan huis- en gedragsregels met betrekking tot integriteit, privacy en omgangsvormen, en is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de WUR. Hierin staat hoe we met elkaar en met de buitenwereld omgaan. WUR kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptie code opgesteld voor personeel dat betrokken is bij internationale projecten. Het kader van verschillende codes en regels is te raadplegen op de WUR-pagina Integriteit en Privacy.

Ook heeft de WUR samen met alle andere Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, een statement over sociale veiligheid opgesteld, dat in april 2019 is gepubliceerd.

De UFW-medewerkers hebben een dienstverband bij WUR. Zij hebben conform overige WUR-medewerkers in hun aanstellingsbrief getekend voor onder andere de Integriteitscode van WUR en toestemming gegeven voor vermelding van hun nevenwerkzaamheden.

Klachtenregeling

De klachtenprocedure is van toepassing op alumni, donateurs, potentiële donateurs en aanvragers van beurzen en subsidies. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) hecht veel belang aan correcte afhandeling van klachten: het onderhouden van een goede relatie met alumni, donateurs en andere belanghebbenden is immers essentieel voor het fonds. Samenwerken met onze alumni en filantropische partners is de kern van het werk van UFW. Klachten zijn een waardevolle bron van informatie over het functioneren van het UFW, op basis waarvan we onze werkwijze en/of processen kunnen verbeteren. Ook opmerkingen, nuttige tips over hoe we ons werk beter kunnen doen of wensen worden genoteerd. Zo krijgen we meer inzicht in wat belangrijk is voor onze alumni en donateurs en waar we als organisatie aan kunnen werken om klachten te voorkomen.

Wat is een klacht?
Het is een door UFW ontvangen uiting van ontevredenheid over UFW in het algemeen of een UFW-dienst, -product of -medewerker.

Indienen van een klacht
Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend bij het UFW:
* in persoon
* telefonisch: 0317-484054
* per e-mail: ufw@wur.nl
* via het contactformulier
* per post: Postbus 9101, 6700 HB Wageningen

Beantwoorden van een klacht
Klachten die in persoon of telefonisch worden ingediend, zullen zo veel mogelijk direct worden beantwoord. Indien er voorafgaand aan het antwoord een onderzoek moet plaatsvinden, wordt tijdens het gesprek afgesproken wanneer de klacht wordt afgehandeld.

Schriftelijke klachten, ontvangen via het contactformulier, e-mail of post, worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen - telefonisch of schriftelijk – afgehandeld. Indien afhandeling meer tijd kost, wordt er eerst een bevestiging van ontvangst uitgestuurd naar degene die de klacht bij UFW gemeld heeft. Tevens wordt een tijdsindicatie gegeven wanneer de klacht afgehandeld zal zijn.

UFW is actief op social media en houdt reacties op deze kanalen in de gaten. We reageren hier zo snel mogelijk op. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan wordt dit aangegeven en wordt daarop teruggekomen.

Rapportage
Van de ontvangen klachten wordt een rapportage gemaakt, zodat zichtbaar is over welke onderwerpen klachten zijn ontvangen. Deze rapportage wordt tenminste eenmaal per jaar voorgelegd aan het bestuur. Op basis hiervan kan het bestuur het beleid aanpassen om klachten over hetzelfde onderwerp in de toekomst te voorkomen. In het bestuursverslag, dat samen met de jaarrekening jaarlijks wordt gepubliceerd, wordt vermeld hoeveel klachten er zijn binnengekomen, de aard van de klachten en hoe deze zijn afgehandeld.


Alumni

UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Daarom organiseert het alumnibureau binnen UFW diverse inhoudelijke (netwerk-)activiteiten voor Wageningse afgestudeerden.